Graviditet och amning

Oralt tagna tramadoltabletter har visat sig orsaka fosterskador. Om du tror dig vara gravid, kontakta din läkare. Du måste diskutera nytta och risker med att använda tramadoltabletter medan du är gravid. Läkemedlet bör inte heller tas av ammande kvinnor.

giftigtVarning vid graviditet

Tramadol har tilldelats graviditetskategori C av FDA. Djurstudier har visat tecken på att det är giftigt för embryon och foster. Det finns inga kontrollerade uppgifter hos gravida kvinnor. Tramadol bör endast ges under graviditet då nyttan överväger riskerna.

Läkemedlet har visats passera placentabarriären, med en navelsträngsven-till-modersblodkärl-serumkoncentration-kvot på 0,83. Ett fall av tramadolabstinens hos ett nyfött barn har rapporterats efter långvarig analgetisk behandling av modern. Vid 35 timmars ålder visade barnet tecken på allvarliga abstinenssymptom med skrikande, darrande och förkortad insomningstid.

Användning vid amning

Användning av tramadol av ammande mödrar rekommenderas inte av tillverkaren, eftersom tramadol utsöndras i modersmjölk. Mängden som utsöndras i mjölken är dock mycket låg mängden av den aktiva metaboliten, O-desmetyltramadol, som utsöndras är ännu lägre. Vid normala doser intagna hos modern är mängden som utsöndras i mjölken mycket lägre än den dos som ges till nyfödda spädbarn för smärtlindring. En studie av ammande nyfödda barn visade inga negativa effekter uppkomna av tramadol. Tramadol anses i allmänhet vara acceptabelt för användning av ammande mödrar när det är absolut nödvändigt. Men övervaka spädbarn för ökad sömnighet (mer än vanligt), svårigheter att amma, andningssvårigheter eller haltande och kontakta läkare omedelbart om något av detta inträffar.

Läkemedelsnivåer och studieresultat vid amning

Hos vuxna har tramadol 70% till 100% oral biotillgänglighet och metaboliseras till den aktiva O-desmetyltramadol. Kapaciteten hos prematura och nyfödda barn att metabolisera tramadol till O-desmetyltramadol är begränsad. [1]

Nivåer hos mödrar: Mätbara nivåer (> 12 mikrogram / ​​L) av tramadol hittades i prover av bröstmjölk som samlats in 10 timmar efter en 50 mg dos till modern genom intravenöst eller oralt tagen tramadol. [2] Inga andra kliniska uppgifter eller mjölknivåer rapporterades.

En mamma tog oralt 1800 mg tramadol dagligen under graviditeten och efter förlossningen för kronisk ryggsmärta. Ca dag 3 efter förlossningen (tid ej angiven) var bröstmjölkskoncentrationen av tramadol 1,8 mg / liter. [3]

Sjuttiofem mödrar som befann sig i 2 till 4 dagar efter förlossning gav 3 mjölkprover från båda brösten under de 6 timmar följande att oralt ha tagit en dos på 100 mg tramadol efter att ha tagit minst 4 doser. Den genomsnittliga mjölkkoncentrationen av tramadol var 748 mikrogram / liter (intervall från 681 till 815 mikrogram / liter) och dess aktiva metabolit, O-desmetyltramadol, var 203 mikrogram / liter (intervall från 188 till 217 mikrogram / liter). Dessa värden översätts till en genomsnittlig spädbarnsdos om 112 och 30 mikrogram / kg dagligen av läkemedlet och metaboliten. Ett exklusivt ammade barn skulle få moderns viktjusterade doser om 2,24% av tramadol och 0,64% av dess metabolit. [4] Ny analys av data med hjälp av en populationsfarmakokinetisk metod gav liknande värden för tramadol om 2,2% (metaboliserare) till 2,6% (långsamma metaboliserare) av moderns viktjusterade dosering. För metaboliten låg värdena på 0,47% (metaboliserare) och 0,93% (långsamma metaboliserare). [5] Dosen som utsöndras i mjölk motsvarar högst 2,6% av den föreslagna intravenösa dosen för nyfödda barn. [1]

Nivåer hos spädbarn: Ett spädbarn föddes av en mor som tog 1800 mg tramadol dagligen för kroniska ryggsmärtor. Vid dag 3 ammades barnet exklusivt och en serumkoncentration erhölls (tid ej specificerad). Barnets serumkoncentrationen av tramadol var 2 mikrogram / liter.[3]

Effekter på barn som ammas

Sjuttiofem ammande spädbarn vars mödrar ammade och tog 100 mg tramadol var 6 timme efter ett kejsarsnitt jämfördes med 75 matchade spädbarn vid 2 till 4 dagars ålder. 49% av de mödrar som tog tramadol och alla kontrollmödrar tog även andra opiater (främst oxikodon) och 61% respektive 58% tog också icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (främst diklofenak). Undersökning av en barnläkare visade ingen skillnad mellan grupperna genom NACS [4].

Eventuella effekter på amning

Tramadol kan öka serumprolaktin. [6] Dock så är det inte säkert att prolaktinnivån i en mamma med etablerad amning påverkar hennes förmåga att amma.

En randomiserad studie jämförde tramadol och naproxen för smärta efter kejsarsnitt. Patienterna fick läkemedeln antingen efter ett fast schema eller vid behov. Ingen skillnad i amningsförekomst sågs mellan grupperna [7].

Referenser

  1. Allegaert K, Rochette A, Veyckemans F. Developmental pharmacology of tramadol during infancy: ontogeny, pharmacogenetics and elimination clearance. Paediatr Anaesth. 2011;21:266-73. PMID: 20723094
  2. Kmetec V, Roskar R. HPLC determination of tramadol in human breast milk. J Pharm Biomed Anal. 2003;32:1061-6. PMID: 12899994
  3. Hartenstein S, Proquitte H, Bauer S et al. Neonatal abstinence syndrome (NAS) after intrauterine exposure to tramadol. J Perinat Med. 2010;38:695-6. PMID: 20707626
  4. Ilett KF, Paech MJ, Page-Sharp M et al. Use of a sparse sampling study design to assess transfer of tramadol and its o-desmethyl metabolite into transitional breast milk. Br J Clin Pharmacol. 2008;65:661-6. PMID: 18294329
  5. Salman S, Sy SK, Ilett KF et al. Population pharmacokinetic modeling of tramadol and its o-desmethyl metabolite in plasma and breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 2011. PMID: 21394525
  6. Seitz W, Kirchner E, Schaps D, Wagner T, Hesch RD. [Endocrine reaction pattern in the course of a one-phase tramadol-N2O combination anesthesia]. Anasth Intensivther Notfallmed. 1982;17:325-31. PMID: 6297329
  7. Sammour RN, Ohel G, Cohen M, Gonen R. Oral naproxen versus oral tramadol for analgesia after cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet. 2011;113:144-7. PMID: 21435642

Det finns inga kommentarer till det här inlägget

Välkommen att lämna en kommentar

* dessa fält måste fyllas i

*